3 tijela javne vlasti u obrazovnom sektoru, 6 sveučilišta i 4 istraživačke organizacije iz 7 europskih zemalja surađuju kako bi pridonijele prelasku na sveobuhvatnu politiku učiteljske profesije koja obuhvaća sve faze učiteljske karijere.


TIJELA JAVNE VLASTI

Glavna uprava za školsku administraciju i menadžment (DGAE) osigurava provedbu mjera politike za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u okviru Ministarstva obrazovanja. DGAE surađuje s Uredom ministra i Tajništvom za obrazovanje u donošenju zakona koji se odnose na kontinuirani profesionalni razvoj, evaluaciju rada nastavnika i također promiče obuku nastavnika u portugalskim školama.

Poveznica na stranicu http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.as

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, Republika Slovenije teži razvoju odgovornog društva znanja. Stvara uvjete za razvoj društveno odgovornih i sadržajnih generacija. Ministarstvo zajedno s ostalim dionicima pomaže u stvaranju uključivog, egalitarnog, održivog i kreativnog društva cjeloživotnog učenja, promiče uključivanje mladih te potiče sudjelovanje u sportskim aktivnostima.

Poveznica na stranicu https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/

Grčki Institut za obrazovnu politiku (IEP)osnovan je 2011. Javnim zakonom 3966 (Državni glasnik Α΄ 118/24-05-2011). Riječ je o javnom subjektu privatnog prava pod nadzorom Ministarstva obrazovanja i vjerskih pitanja. IEP se nalazi u Ateni, Grčka.

IEP pruža potporu Ministru obrazovanja i vjerskih pitanja koja se tiču osnovnog i srednjeg obrazovanja, višeg obrazovanja, prijelaza iz srednjeg u visoko obrazovanje, izobrazbe nastavnika, napuštanja učenika i ranog napuštanja školovanja.

Suradnja s IEP-om potrebna je za svaku relevantnu inicijativu ili radnju koju poduzmu odjeli Ministarstva obrazovanja i vjerskih pitanja ili agencije koje ono nadzire.

IEP se bavi znanstvenim istraživanjem i proučavanjem gore navedenih problema, te pruža stalnu znanstvenu i tehničku podršku u planiranju i provedbi relevantne obrazovne politike.


SVEUČILIŠTA

Instituto de Educação (IE) of the School of Universidade de Lisboa (ULisboa)

Instituto de Educação (IE) je škola Sveučilišta u Lisabonu (ULisboa) posvećena istraživanju, podučavanju i intervencijama u javnoj sferi, u području obrazovanja i osposobljavanja. Promiču najbolje sveučilišno obrazovanje, pružajući studentima prave uvjete za učenje i djelovanje u različitim kontekstima obrazovanja i osposobljavanja, u javnim službama, u poduzećima i u trećem sektoru. Njihova je obrazovna ponuda sve više usmjerena na različite društvene skupine, od mladih koji započinju studij u 1. ciklusu, do onih koji traže nove vještine tijekom svoje profesionalne karijere, posebice kroz poslijediplomsko usavršavanje. Istraživanje je njihova pokretačka aktivnost, a na suvremene izazove obrazovanja i inovacija odgovaraju stvarajući dijagnostičko i prospektivno znanje, usmjereno na javnu politiku i djelovanje.

Fokusiraju se na istraživanje usmjereno na izazove diferencijacije, modernizacije i poboljšanja obrazovne ponude, te na političke, društvene i kulturne procese, promjene u obrazovanju. Interveniraju prvenstveno u portugalskom društvu, u više polja obrazovanja, dok se intenzivno uključuju u akademske mreže i mreže suradnje unutar Europe i u zemljama portugalskog govornog područja, odakle primaju sve veći kontingent poslijediplomskih studenata.

Naporno rade na tome da budu ‘glas u javnom djelovanju’, postižući snažnu prisutnost u prostorima u kojima se o obrazovanju razmišlja, raspravlja, promišlja i provodi, te ‘vodeća škola’, u obrazovanju i istraživanju, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Poveznica na stranicu http://www.ie.ulisboa.pt/

Sveučilište u Ljubljani je najstarija i najveća visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u Sloveniji. Sveučilište sa svojom bogatom tradicijom osnovano je 1919. godine. Ima oko 41.000 studenata preddiplomskih i poslijediplomskih studija te zapošljava oko 6.000 visokoškolskih nastavnika, istraživača, asistenata i administrativnog osoblja na 23 fakulteta i tri umjetničke akademije.

Poveznica na stranicu https://www.uni-lj.si/university/

Peloponeško Sveučilište (www.uop.gr) osnovano je 2000. (Predsjednički dekret 13/2000). Sjedište Sveučilišta je u Tripolisu. Sveučilište se razvija na razini kompletnih fakulteta u pet glavnih gradova prefektura u regiji Peloponez. Misija osnivanja i rada Sveučilišta je kreativni doprinos razvoju visokog obrazovanja u Grčkoj s visokim standardima kvalitete, koji odgovaraju sadržaju studija, istraživačkim i nastavnim zahtjevima modernog sveučilišta s nacionalnim, europskim i međunarodnim opsegom.

Poveznica na stranicu https://dsep.uop.gr

Osnovano 1743. godine, Sveučilište Friedrich – Alexander – Erlangen – Nürnberg (FAU) jedno je od najvećih istraživačkih sveučilišta u Njemačkoj s 39.000 studenata. Pet fakulteta pokriva cijeli spektar suvremenih akademskih disciplina – od humanističkih, društvenih i teoloških znanosti do medicine, prava, ekonomije, znanosti i inženjerstva. Institut za inovacije u učenju (ILI) centar je kompetencija za digitalno obrazovanje FAU-a i kao istraživački institut dio je Filozofskog fakulteta. Interdisciplinarni tim od oko 30 znanstvenika iz humanističkih i tehnoloških znanosti istražuje i razvija temu digitalnog, medijski podržanog učenja tijekom cijelog životnog vijeka, od školaraca do starijih građana. U velikoj mreži europskih i nacionalnih partnera, ILI realizira relevantne projekte i nudi usluge, savjetovanje i prijenos znanja.

Poveznica na stranicu https://www.ili.fau.de/en/

Sveučilište LUM Giuseppe Degennaro, osnovano 2000. godine, jedno je od najprepoznatljivijih sveučilišta u južnoj Italiji, koje pruža visokokvalitetno, vrhunsko obrazovanje iz ekonomije, menadžmenta i prava. U sklopu djelatnosti Odjela za menadžment, Sveučilište LUM nudi preddiplomske, diplomske i poslijediplomske programe. Također sadrži međunarodni doktorski program fokusiran na teme održivog razvoja pod nazivom “Ekonomija i upravljanje održivošću i inovacijama”. LUM je također član UN-ove Mreže rješenja za održivi razvoj – SDSN.

Link na stranicu https://www.lum.it/

Katalonski parlament je 21. svibnja 1997. odobrio Zakon o priznavanju Sveučilišta Vic (UVic). 30. siječnja 2014. sveučilište postaje Sveučilište Vic-Central Sveučilište Katalonije (Uvic-UCC). Uvic-UCC je osnovan u središtu Katalonije sa kampusima u Vicu, Manresi, Granollersu i Barceloni. Međutim, tvori mrežu znanja koja nadilazi određeno geografsko područje i ima međunarodni doseg. Uvic-UCC je proizašao iz regionalne i građanske inicijative za nastavak sveučilišne tradicije koja seže u srednji vijek. UVic-UCC je javno sveučilište pod privatnom upravom. Pruža javnu uslugu u područjima podučavanja, istraživanja i prijenosa znanja u svojim područjima stručnosti. Uvic-UCC ima 18.000 studenata, od kojih polovica studira službene diplome (40), magisterije (20) i doktorate (10 programa), a druga polovica pohađa tečajeve cjeloživotnog učenja. Sveučilište ima 14 katedri i 30 istraživačkih grupa koje je priznala katalonska vlada. Članovi sveučilišta koji sudjeluju u projektu LOOP pripadaju Pedagoškom fakultetu i dvjema priznatim istraživačkim skupinama s dugogodišnjim iskustvom u projektima i međunarodnim publikacijama.

Poveznica na stranicu https://www.uvic.cat/en


ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE

INOVA+ je portugalski pružatelj inovativnih usluga specijaliziran za obrazovanje i obuku te istraživanje i tehnološki razvoj. Njihova misija je pružiti znanje, kapacitet upravljanja, partnerstva te tehničku i financijsku potporu potrebnu za osiguravanje uspješnih inovativnih projekata njihovim klijentima. S više od 20 godina iskustva, INOVA+ zapošljava više od 85 konzultanata sa sjedištem na različitim lokacijama, radi sa širokom mrežom partnera, uključujući sveučilišta, škole i druge pružatelje obrazovanja; Istraživački centri, općine i javna tijela itd.

Link na stranicu https://inova.business/en/

IDEC je konzultantska tvrtka za obuku koja se nalazi u Pireju, Grčka. Njene se aktivnosti sastoje od obuke, savjetovanja o upravljanju, osiguranja kvalitete, evaluacije i razvoja ICT rješenja za privatni i javni sektor. Klijenti IDEC-a su i mala i srednja poduzeća i veće grčke tvrtke iz širokog spektra sektora. Surađuje s više od 800 instituta diljem Europe i s oko 300 stručnjaka iz određenih područja. IDEC ima veliko iskustvo u europskim projektima, bilo kao koordinator ili kao partner iz različitih europskih programa i inicijativa. IDEC ima konzultantsko iskustvo u razvoju sustava upravljanja kvalitetom u grčkim centrima za obuku i akreditiran je kao centar za cjeloživotno učenje. Glavna područja stručnosti su savjetovanje o upravljanju, upravljanje kvalitetom, certificiranje, dizajn sadržaja obuke temeljenih na ECVET-u, razvoj softvera i multimedije, internetske aplikacije, učenje na daljinu, e-poslovanje i e-trgovina.

Link na stranicu https://idec.gr/

Casa do Professor (kao “Učiteljski dom”) je nevladina udruga, rođena 1979., sa statusom komunalne službe od 1999. i zlatnom medaljom za zasluge 2006. godine. Zalaganjem izvrsnosti 2018. godine osvojila je dvije zvjezdice, od europske Zaklade za upravljanje kvalitetom, priznanje koje dodjeljuje Portugalska udruga za kvalitetu i tako je postala prva udruga koja je dobila ovo međunarodno priznanje.

Casa do Professor podržava učitelje na svim razinama obrazovanja, kao i njihovih protokoliranih 50 klastera škola, promicanjem društveno orijentiranih inicijativa, znanstvenog usavršavanja, kulturnih i rekreacijskih aktivnosti. Udruga ima za cilj dostojanstvenost učitelja, jačanje plemenitosti njihove profesije, zbog čega nastoji usmjeriti aktivnosti uz stručnu i društvenu intervenciju i kulturnu dinamiku. Misija se postiže samo međusektorskim pristupom dobivenim sa svojih stotinu partnera, iz različitih područja znanja. Sve aktivnosti se poduzimaju s visokim profesionalizmom i dubokom predanošću, tako da se učitelj uvijek osjeća uvaženim, cijenjenim i sretnim.

Link na stranicu https://casadoprofessor.pt/

Nevladina udruga iz Zadra, Hrvatska s ciljem poticanja, promicanja i razvoja kritičkog mišljenja kod djece, mladih i odraslih, kroz argumentaciju i komunikacijske vještine. Podržavajući neformalno obrazovanje, Udruga osigurava inovativne i pristupačne načine učenja, promiče i razvija volontiranje i međunarodnu suradnju nevladinih udruga i drugih institucija te podiže razinu svijesti o potrebi primjene filozofije u praksi u cilju razvoja civilnog društva. Udruga organizira seminare, predavanja, konferencije i javne tribine iz područja obrazovanja te razvija otvorene obrazovne resurse, priručnike, priručnike i obrazovne metodologije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Poveznica na stranicu https://www.petit-philosophy.com/


TU SMO ZA VAS, I RADUJEMO SE VAŠEM JAVLJANJU!


Projekt LOOP – Osnaživanje osobnog, profesionalnog i društvenog kontinuiranog razvoja učitelja kroz inovativne programe uvođenja kolega u učiteljsku profesiju

(626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Ovaj projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Ova stranica izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se na njoj nalaze.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Pravila privatnosti

Shvaćajući da korištenje Vaših podataka zahtijeva Vaše povjerenje, slijedimo aktualne propise i odgovarajuće postupke u obradi i zaštiti podataka. Više potražite ovdje.