LOOP UVAJALNI PROGRAM ZA UČITELJE ZAČETNIKE


Kaj je uvajalni program LOOP?

Program je namenjen podpori novim učiteljem na njihovi poklicni poti pod vodstvom mentorja. Dejavnosti programa bodo novemu učitelju ponudile znanje o petih različnih razsežnostih poučevanja: didaktično-pedagoški, birokratski/administrativni, predmetni(h), čustveni, socialni in kulturni.

Na koga je usmerjena?

 • Novi učitelji z do 8 leti delovne dobe
 • Učitelji, ki že več let niso bili zaposleni kot učitelji (10)

Kako je strukturiran?

Program uvajanja učiteljev LOOP vključuje štirinajst modulov, razdeljenih v štiri sklope (za prehod na skupino modulov kliknite na vsako povezavo):

Kako se dostavlja?

 • Prilagodljivost: moduli se lahko obravnavajo v poljubnem vrstnem redu, kar mentorjem in varovancem omogoča, da program prilagodijo svojim posebnim potrebam in interesom.
 • Izbirnost: moduli niso obvezni, razen prvih treh, ki zagotavljajo trdno podlago za nadaljnje učenje. Mentorji in mentorji lahko izberejo preostale module, ki ustrezajo njihovim ciljem in prednostnim nalogam.

01. Dobrodošlica

 • Izvajanje modula Dobrodošlice želi zagotoviti nemoten prehod mladega strokovnjaka na delovno mesto z že vzpostavljeno specifično delovno kulturo in strukturami. Kot prvi modul programa, zagotavlja vzpostavitev pomenljivega in učinkovitega delovnega odnosa med učiteljem začetnikom in njegovim mentorjem. Vključuje tudi več orodij in predlog, ki se lahko izvajajo skozi ves uvajalni program.

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

 • • Vodja šole bo prepoznal in se zavedal pogojev, ki jih mora vzpostaviti za spodbujanje
  uspešnega uvajalnega programa preko mentorstva.
  • Mentor bo seznanjen in odprt za morebitne težave in odprta vprašanja, s katerimi se lahko
  sreča učitelj začetnik.
  • Mentor in učitelj začetnik bosta vzpostavila učinkovit delovni odnos, opredelila svoje potrebe
  in pričakovanja ter določila nadaljnje korake sodelovanja.
  • Učitelj začetnik se bo seznanil s kulturo in posebnostmi novega delovnega okolja, spoznal bo strukturo organizacije in vloge posameznikov, s katerimi bo delal.
  • Učitelj začetnik bo reflektiral svoje poklicne želje in osebne motive za poklicno pot na katero stopa.

02. Razvoj načrtovanja in določanje ciljev

 • Namen tega modula je učiteljem začetnikom in mentorjem zagotoviti orodja in smernice za
  oblikovanje akcijskega načrta za učitelje začetnike, ki vstopajo v uvajalni program. Učitelju začetniku želi ponuditi podporo pri akulturaciji/pridobivanju kompetenc, ki mu/ji omogoča izpolnjevanje poklicnih ciljev s postopno neodvisnostjo in samostojnostjo. Ponuja tudi orodja, ki spodbujajo spremljanje izvajanja zastavljenega akcijskega načrta in samorefleksijo njihove poti.

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik se bo seznanil s kulturo in posebnostmi novega delovnega okolja ter z moduli uvajalnega programa.
   • Učitelj začetnik bo razmislil o svojih poklicnih potrebah in željah za uvajalno leto.
   • Učitelj začetnik in mentor bosta vzpostavila učinkovit delovni odnos in določila akcijski načrt za uvajalno leto, ki se lahko med šolskim letom prilagodi glede na izzive, s katerimi se bo
   učitelj začetnik soočil.
   • Spoznanje, kaj učitelj začetnik potrebuje in želi doseči (učitelj začetnik si lahko zastavi vprašanje “kaj bom vedel do konca uvajalnega programa?”).

03.  Prepoznavanje motivacije in gonilne sile ter samorefleksija

 • Cilj tega modula je dvojen. Prvič, predstaviti vse glavne poklicne vzgibe (motivacije), ki lahko nekoga vodijo k učiteljski karieri, kot je razvidno iz ustrezne raziskovalne literature. Drugič, spodbuditi učitelje začetnike, da na podlagi te predstavitve razmislijo o svojih zagonih in pripravijo načrt poklicne poti za ohranjanje visoke motivacije kot učitelji v prihodnjih letih.

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • Ob koncu tega modula bodo učitelji začetniki in izkušeni učitelji znali:
   • poimenovati in razvrstiti v širše kategorije glavne razloge (motive) za učiteljsko kariero,
   • ugotoviti, kateri od teh razlogov ustrezajo njihovim situacijam;
   • opredeliti konkretne strokovne korake za ustvarjanje in ohranjanje visoke motivacije v
   poklicu.

04. Avtoriteta in zaupanje v razredu

 • Avtoriteta in zaupanje sta ključna elementa, na katerih temelji poučevanje. Poučevanje je oblika komunikacije med ljudmi ter delitev prostora in časa. Avtoriteta in zaupanje se morata medsebojno dopolnjevati, da se ustvarijo pogoji, v katerih lahko poteka komunikacija, s čimer se najde pravo ravnovesje, povezano z vsemi predpisi, ki so vzpostavljeni v učilnici.

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  1. • Učitelj začetnik bo poskušal prepoznati svoj slog poučevanja in svojo osebnost.
   • Mentor bo pridobil dostop do gradiva in informacij, ki mu bodo pomagale poudariti
   pomen iskanja pravega ravnovesja med avtoriteto in zaupanjem.
   • Učitelj začetnik se bo učil kako ohraniti avtoriteto in zaupanje v razredu.

  05.  Vprašanja pritiska in stresa

  • Namen modula je predstaviti pojav stresa in podrobneje pojasniti, kako stres deluje v našem
   telesu in kako vpliva na naše življenje (na fizični in psihološki ravni). Poleg tega bo modul govoril o izgorelosti, ki je zelo prisotna v učiteljskih poklicih. Na podlagi raziskav bo predstavil razloge za izgorevanje učiteljev in predlagal uvedbo timske in individualne supervizije kot rešitev za konflikte. Cilj modula je tudi predstaviti različne tehnike za sprostitev telesa in uma ter svetovati, kako živeti z manj stresa

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Ravnatelj spozna vzroke za stres in izgorelost med učitelji ter dobi vpogled v tehnike, ki
   bi lahko pomagale zaposlenim.
   • Mentor dobi vpogled v poznavanje in delovanje stresa ter različnih vaj, ki jih lahko
   predlaga učitelju začetniku.
   • Mentorji in učitelji začetniki spoznajo različne načine razvrščanja nalog po
   pomembnosti, ki jim lahko pomagajo pri organizaciji dela.
   • Učitelj začetnik si mora na začetku kariere jasno določiti prednostne naloge in na
   podlagi teh nalog sprejeti zaveze.
   • Učitelj začetnik se nauči, da lahko uspešen delavec loči delo in zasebno življenje ter si
   vzame čas za počitek.
   • Učitelj začetnik pozna nekaj zdravih življenjskih slogov.

  06. Osebno in poklicno življenje

  • Namen tega modula je analizirati vpliv usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na delovno uspešnost učiteljev ter učiteljem začetnikom ponuditi orodja za razmislek o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja od začetka njihove poklicne poti, ob upoštevanju zadovoljstva pri delu in kakovosti njihovega osebnega življenja. Ponuja razmislek o škodljivem vplivu, ki ga ima neuravnoteženo poklicno in zasebno življenje na učiteljevo delo in družinsko življenje (stres, fizične težave, težave v odnosih, neetično ravnanje, družinske motnje, zmanjšana uspešnost). Modul na koncu pomaga učiteljem začetnikom in mentorjem pri določanju prednostnih nalog ter postavljanju natančnih in dosegljivih ciljev ter jim pomaga, da
   se naučijo bolje upravljati svoj čas in biti tako učinkovitejši pri delu in tako dosegli boljše
   rezultate.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • Učitelj začetnik:
   • Razume prednosti ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.
   • Prepozna znake neuravnovešenega življenja in aktivira potrebne mehanizme za
   spremembo stanja.
   • Uporablja vire za vzpostavitev uravnoteženega življenjskega sloga.
   • Razume, da mora ločiti kontekst dela in doma (stres na delovnem mestu pustiti na
   delovnem mestu, stres doma pa doma).
   • Postavlja mejo med delom in zasebnim življenjem.
   • Se nauči učinkovito upravljati s časom.
   • Poišče zanj najučinkovitejše metode dela.

  07.  Razvijanje podpornega gradiva in uporaba IKT

  • Z izvajanjem modula Razvijanje podpornega gradiva in uporaba IKT želimo učiteljem
   začetnikom zagotoviti različna uporabna gradiva in pristope, ki jim bodo v pomoč pri interakciji
   z mentorjem in učenci ter jim bodo pomagali postati učinkovitejši in bolj zadovoljni.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik se seznani z alternativnimi metodami izvajanja in praktičnimi pristopi.
   • Učitelji začetnik in mentor imata dostop do predlog in vodnikov, ki jim bodo pomagali pri
   učinkovitejši in bolj strukturirani interakciji.
   • Mentor se seznani z morebitnimi težavami in odprtimi vprašanji, s katerimi se lahko sreča učitelj začetnik.
   • Učitelj začetnik dobi pregled ne-tradicionalnih vrst poučevanja.
   • Učitelj začetnik se seznani z različnimi študijami primerov in primeri dobre prakse, ki ga bodo motivirali in spodbudili k delu.
   • Učitelj začetnik in mentor spoznata več spletnih orodij za interaktivno učenje,
   komunikacijo, ustvarjanje vsebin itd.

  08. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

  • Z izvajanjem modula Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje želimo učiteljem dati možnost za izgradnjo temeljev, na katerih bodo gradili svojo strokovno poklicno pot. Modul ponuja konkretne korake in smernice, ki se navezujejo na zunanje/upravne zahteve za njihovo napredovanje in na notranje/psihološke spodbude, ki jih lahko uporabijo individualno ali v sodelovanju z drugimi učitelji. Smernice bodo učiteljem začetnikom pomagale pri oblikovanju načrta za nadaljnjo izobraževanje in usposabljanje.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik spozna nacionalni okvir in predpise o možnostih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
   • Učitelj začetnik se seznani z nacionalnimi zahtevami za poklicno napredovanje učiteljev.
   • Učitelj začetnik pridobi ustrezne kompetence za razmislek o poklicnem napredovanju in
   zna konkretno opredeliti potrebne korake za svoj poklicni razvoj.
   • Učitelj začetnik lahko poišče izobraževalne seminarje, konference in priložnosti za
   usposabljanje, ki ustrezajo njegovim željam in potrebam.
   • Mentor razvije okvir, v katerem deli svoje izkušnje in primere dobrih praks.
   • Mentor in učitelj začetnik vzpostavita skupno predlogo, ki vsebuje potrebe, pričakovanja in načrte za strokovni razvoj.

  09. Vodenje razreda in vzpostavljanje discipline

  • Vsak razred je drugačen in ima svoje značilnosti. Posledično je upravljanje razredov zahtevno, z izzivi prepleteno delo. Učitelji so tako primorani sprejeti učinkovite vzgojne in učne strategije, ki ustrezajo potrebam vseh učencev in so izraz šole, ki je sposobna ponuditi kakovostne izkušnje, motivirati in zagotoviti optimalen razvoj vsakega učenca ob spoštovanju pravil življenja v skupnosti. Modul 9 s tem namenom omogoča učiteljem začetnikom aktualen in dragocen okvir za napovedovanje ter reševanje skupnih vprašanj. S pomočjo obravnavanega modula bodo učitelji začetniki lahko obvladali vse vidike psiholoških in didaktičnih značilnosti vodenja razreda.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik, ob podpori mentorja spozna in osvoji ključne mehke veščine, ki se navezujejo na učiteljski poklic.
   • Učitelj začetnik se nauči pravilnega ravnanja s pravili in zna obvladati situacije v šolskem
   okolju.
   • Učitelj začetnik in mentor se naučita določati cilje in načrtovati obšolske dejavnosti.
   • Učitelj začetnik in mentor na podlagi metodoloških smernic mikroučenja ugotovita vidike
   usposabljanja učiteljev začetnikov, ki zahtevajo izboljšave
   • Učitelj začetnik se nauči, kako sodelovati z učenci z ustreznimi pedagoškimi pristopi, in
   se z mentorjem pogovori o konkretnih načrtih sodelovanja.

  010. Ravnanje z različnimi skupinami učencev in z učenci s posebnimi potrebami

  • Glavni cilj tega modula je seznaniti učitelje začetnike z glavnimi kategorijami učencev z različnimi potrebami, ki jih je mogoče najti med šolsko populacijo, ter jih seznaniti z njihovimi posebnimi potrebami. Poleg tega so predstavljeni različni načini za podporo učiteljem in šoli kot celoti pri učinkovitem odzivanju na te potrebe.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Ob koncu tega modula bodo učitelji začetniki in mentorji znali:
   • Navesti osnovne kategorije učencev s posebnimi potrebami, ki jih lahko najdemo med šolsko populacijo.
   • Spoznati osnovne značilnosti in potrebe učencev s posebnimi potrebami.
   • Ustrezno prilagoditi svoje poklicne prakse, da bi zadovoljili potrebe učencev z različnimi potrebami.
   • Prepoznati možne vire strokovnega znanja znotraj in zunaj šolske skupnosti za iskanje
   ustreznih nasvetov in smernic.

  011. Ocenjevanje in dajanje povratnih informacij

  • Ocenjevanje in povratne informacije so stalen proces pri načrtovanju pouka. Ocenjevanje poteka redno in omogoča preverjanje napredka učenca. Bistveno vlogo pri tem ima dobro podajanje povratnih informacij.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Mentor bo pridobil dostop do gradiva in informacij, ki mu bodo pomagale, kako se lotiti ocenjevanja in kako podati povratne informacije ter kako o njih razpravljati.
   • Učitelj začetnik se bo seznanil z učinkovitimi nasveti in razmišljanji o omenjenih temah.

  012. Delo s starši

  • Z izvajanjem modula Delo s starši želimo usposobiti učitelja začetnika in ga pripraviti na optimalno interakcijo s starši in zakonitimi skrbniki njegovih učencev. Pogosto zanemarjena tema predstavlja enega ključnih vidikov socialnega/kulturnega/čustvenega dela učiteljskega
   poklica. Zato je namen tega modula tako ublažiti in dopolniti pedagoške/metodološke/socialne strategije, ki bi lahko bile spregledane pri začetnem usposabljanju učiteljev, kot tudi ponuditi
   konkretna orodja, ki jih lahko učitelji uporabijo za boljše povezovanje s starši in/ali ravnanje z njimi.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik bo seznanjen s predpisi in pozitivnimi primeri dela s starši.
   • Učitelj začetnik bo znal učinkovito in profesionalno komunicirati s starši.
   • Učitelj začetnik bo znal oblikovati svoj slog dela s starši in razviti pozitiven odnos z njimi.
   • Učitelj začetnik bo znal organizirati samostojna srečanja s starši.
   • Učitelj začetnik bo vedel, kako se odzvati na različne pristope in zahteve staršev.
   • Mentorji bodo lahko učinkovito delili svoje izkušnje pri delu s starši in pomagali učitelju
   začetniku pri razvijanju lastnih izkušenj.

  013. Sodelovanje z drugimi (lokalnimi) zainteresiranimi skupinami

  • Namen tega modula je zagotoviti uvodne informacije o prepoznavanju ključnih skupin v šolskem okolju, pomenu sodelovanja s temi skupinami in dogovorih, ki usmerjajo učinkovito sodelovanje s partnerji. Zagotavlja podlago za ugotavljanje, kdo so pomembne skupine, s katerimi je mogoče
   ustvariti vrednost v izobraževalnem sistemu. Po zaključku je v tem modulu prikazano orodje za usmerjanje sodelovanja s skupinami. Na koncu modul predstavlja nekaj najboljših praks, ki izstopajo pri sodelovanju z več skupinami v šolskem izobraževalnem sistemu.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Mentor in učitelj začetnik se bosta seznanila z opredelitvijo skupin in podrobneje s skupinami v šolskem okolju.
   • Mentor in učitelj začetnik bosta znala prepoznati pomembne skupine v šolskem okolju.
   • Mentor in učitelj začetnik bosta znala opredeliti koristi, ki izhajajo iz odnosa z lokalnimi skupinami in šolo.
   • Učitelj začetnik bo pridobil znanje o šolskem okolju v povezavi z dejavnostmi, ki potekajo
   skozi vse šolsko leto in bo razumel, kdaj in zakaj so določene posebne zunanje
   organizacije partnerji pri konkretnih dejavnostih.

  014. Upravne in tehnične obveznosti

  • Cilj modula Upravne in tehnične obveznosti je okrepiti sposobnost učiteljev začetnikov za
   obvladovanje upravnih zahtev in potrebno pisarniško dokumentacijo. Eden najpomembnejših
   ciljev tega modula je učiteljem zagotoviti konkretno podlago, s pomočjo katere lahko razširijo
   svojo strokovnost na področju vodenja dokumentacije ne le zaradi zahtev, temveč jim pomaga pri sledenju karieri.

  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  • • Učitelj začetnik bo seznanjen z vsemi administrativnimi nalogami, ki ga čakajo v šoli, in
   bo sposoben samostojno opravljati administrativne in tehnične naloge.
   • Učitelj začetnik bo znal učinkovito urejati šolsko dokumentacijo in ustrezno dokumentacijo.
   • Učitelj začetnik bo spoznal širše izobraževalno okolje in bo lahko uporabljal izobraževalne digitalne repozitorije, povezane z njegovim poklicem.

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.