LOOP PROGRAM ZA USPOSABLJANJE MENTORJEV


KAJ JE LOOP PROGRAM ZA USPOSABLJENJA MENTORJEV? 

Cilj  LOOP programa za usposabljanje mentorjev je zagotoviti učiteljem delovanje v vlogi mentorja, pri katerem bodo podpirali delovanje mlajših kolegov. Usposabljanje mentorjev je ključni dejavnik pri zagotavljanju uspešnega izvajanja uvajalnega programa.

KOMU JE NAMENJEN?

Ta program je namenjen skupini izkušenih in predanih učiteljev, ki jih kolegi prepoznavajo kot kompetentne in odgovorne strokovnjake.

KAKO JE STRUKTURIRAN?

Program za usposabljanje mentorjev je sestavlje in 12 modulov, ki so razdeljeni v 3 gradnike (Klikni na vsakega, da se ti bodo prikazali moduli):

KAJ PONUJA?

 • Cilji programa so usmerjeni in opredeljeni, vendar dovolj prožni, da se lahko prilagodijo nacionalnim razmeram in posebnim potrebam.
 • Program ponuja prilagodljivost ranolikim nacionalnim okoliščinam in skupini mentorjev med izvajanjem programa.
 • Program je vključujoč, saj omogoča dodajanje in spreminjanje dejavnosti za izpolnjevanje posebnih potreb prilagajanja.
 • Program je zanesljiv, saj je rezultat strokovnjakov iz različnih držav.
 • Program je pozitivno usmerjen, saj temelji na možnosti izboljšanja kompetenc in daje vsem udeležencem možnost za spremembo in rast.

Mentorjeva poklicna identiteta

01. JAZ KOT UČITELJ ZAČETNIK: SPOMIN NA MOJO POT  

  • Samorefleksija določenih posameznikovih izkušenj v vlogi mentorja  
  • Deljenje izkušenj in razprava, ki se navezuje na te izkušnje

   

  • Ugotavljanje prednosti bodočega učitelja mentorja, tako na osebnem kot strokovnem področju, kot način za spodbujanje postopnega izboljševanja njegovega delovanja
  • Razumevanje posebnih potreb in izzivov učiteljev mentorjev
  • Opredelitev mentorskih strategij kot referenc za učinkovito izvajanje
 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

02. JAZ KOT UČITELJ: NERAZUMEVANJE IN UREJANJE PRIČAKOVANJ

  • Pričakovanja do (in za) sebe  
  • Pričakovanja do mojega okolja
  • Pričakovanja do mojega učitelja začetnika
  • Razvoj realističnega razumevanja vlog učiteljev mentorjev
  • Začetek raziskovanja učinkovitih pristopov k mentorstvu
  • Razvoj učinkovitih strategij upravljanja pričakovanj
  • Lažje prepoznavanje in razreševanje nesporazumov v odnosu med učiteljem mentorjem in mentorirancem
  • Enostavno oblikovanje skupnih ciljev in določanje meja
 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

03.  SAMOREFLEKSIJA V SREDIŠČU STROKOVNEGA RAZVOJA 

  • Ravni samorefleksije: površinska samorefleksija, globinska samorefleksija
  • Batesonov model nevroloških ravni
  • Osebna filozofija poklicnega delovanja  
  • Metode refleksije (refleksija izkušenj – najširši okvir, refleksija kritičnih dogodkov, sokratska vprašanja)
  • Zavedanje o pomenu kakovosti in pogostosti samorefleksije v svojem vsakdanjem poklicnem življenju
  • Poglabljanje razumevanja učiteljev mentorjev o vlogi kritične samorefleksije in samoocenjevanja pri osebnem in poklicnem razvoju
  • Spodbujanje učenja, igranja vlog in vrednotenja nekaterih modelov, ki usmerjajo samorefleksivno razmišljanje ob konkretnih poklicnih izzivih in dilemah
  •  Prispevanje k odločanju o spodbujanju mentorja učitelja k sistematični samorefleksiji
 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

04. POUČEVANJE ZA RAZVOJNO MISELNOST

  • Kaj je razvojna miselnost?  
  • Jezik razvojne miselnosti
  • Razumevanje razvojne miselnosti k rasti na posameznika in okolje
  • Poznavanje razvojne miselnosti
  • Razumeti, kako s preprostimi ukrepi razviti razvojno miselnost v izobraževanju

   

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

05. KOMUNIKACIJSKE IN MEDOSEBNE VEŠČINE 

  • Učinkovite tehnike poslušanja in spraševanja, ki se uporabljajo v mentorskem odnosu
  • Nasveti in strategije za zagotavljanje in sprejemanje povratnih informacij  
  • Razumeti vrednost aktivnega poslušanja in uporabo tehnik za krepitev te sposobnosti
  • Sposobnost uporabe tehnike spraševanja za usmerjanje, pogovor in opolnomočenje učiteljev mentorjev
  • Razumevanje in sposobnost sprejemanja in posredovanja povratnih informacij
 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

06. EMPATIČNO POSLUŠANJE V KONTEKSTU NENASILNE KOMUNIKACIJE

  • Teorija nenasilne komunikacije: opazovanje, občutki, potrebe in prošnje
  • Empatično poslušanje  
  • Poglobljeno poznavanje teorije nenasilne komunikacije (M. R. Rosenberg, 2003)
  • Ozaveščanje o komunikacijskem slogu, prednostih in slabostih učiteljev mentorjev v skladu z merili/načeli nenasilne komunikacije
  • Usposabljanje za uporabo načel nenasilne komunikacije v procesu mentorstva s poudarkom na empatičnem poslušanju
  • Razmišljanje o nenasilni komunikaciji v odnosu med učiteljem mentorjem in učiteljem začetnikom:
  1. Kako podpreti učitelja mentorja pri samorefleksiji njegove/njene komunikacije v razredu
  2. Kako usmeriti pozornost učiteljev mentorjev v podporo učencem pri razvijanju veščin nenasilne komunikacije

   

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

07. OBVLADOVANJE STRESNIH SITUACIJ 

  • Razvoj in simptomi stresa
  • Sistematično prepoznavanje strategij in načinov spoprijemanja s stresom (krog ravnotežja)   
  • Razprava o možnih težavah in njihovem reševanju z uporabo piramide logičnih ravni (R. Dilts)   
  • Samorefleksija o razlagalnem slogu (M. Seligman)
  • Predstavitev pogostih stresnih dejavnikov, s katerimi se učitelji srečujejo pri delu
  • Osveščanje za prepoznavanje simptomov stresa
  • Naučiti se konstruktivnih strategij spoprijemanja s stresom v različnih fazah njegovega trajanja

   

 • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

08. VLOGA UČITELJA MENTORJA

  • Vloga učitelja mentorja  
  • Odgovornost v mentorskem odnosu
  • Etika in mentorstvo: tesna povezava
   • Opredeliti smernice delovanja, zagotoviti varnost učitelju mentorju in zagotoviti pogoje za dober mentorski odnos
   • Opolnomočiti učitelje mentorje z znanjem in tehnikami, ki jim bodo v okviru njihovih pravic in dolžnosti pomagali v celoti opravljati njihove odgovornosti
   • Zagotoviti obstoj splošnega (prečnega) vzorca delovanja, ki temelji na predvidevanju rešitev za posamezna vprašanja ter tako zagotoviti dobro delovno okolje in zadovoljstvo vpletenih
   • Vrednost in dostojanstvo strokovnjakov ter organizacij z oblikovanjem referenčnih standardov, ki prispevajo h krepitvi njihove poklicne in organizacijske identitete
  1. Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  09. RAZLIČNE VRSTE MENTORSTVA IN KAKO JIH UPORABITI

   • Priprava in predstavitev simulacij, ki ponazarjajo različne vrste mentorstva  
   • Skupna analiza in razprava o prednostih in slabostih posameznih vrst mentorstva v izobraževanju
   • Razprava v veliki skupini na temo uporabe različnih vrst mentorstva v uvajalnem programu LOOP
   • Poznavanje in prepoznavanje različnih vrst mentorstva
   • Prepoznavanje značilnosti, prednosti in slabosti različnih vrst mentorstva
   • Izbira in sprejetje ustreznih vrsto mentorstva glede na kontekst in cilje mentorskega odnosa
  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  10. OBDOBJA RAZVOJA MENTORSKEGA ODNOSA

   • Štiri faze razvoja mentorskega odnosa z učiteljem  
   • Strategije, kontrolni seznami in nasveti, ki učiteljem mentorjem pomagajo usmerjati napredek v vsaki fazi mentorskega odnosa  
   • Opredelitev različnih stopenj mentorskega odnosa in posebnih korakov, ki vodijo k boljšemu mentorstvu
   • Spodbujanje strategij za spoznavanje učiteljev mentorjev in vzpostavljanje profesionalnega odnosa
   • Spodbuditi učitelja mentorja k novim načinom razmišljanja
   • Spoznavanje strategij za zaključek mentorskega odnosa
  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  11. VZPOSTAVITEV POKLICNE MREŽE

   • Koraki za ustvarjanje jedra mreže  
   • Ključna področja za razpravo in razmislek pri izmenjavi praks in izkušenj med učitelji mentorji  
   • Skupno vodenje: opredelitev, izzivi in priložnosti
   • Prepoznavanje in razumevanje ključne faze pri vzpostavljanju strokovnega omrežja
   • Z razvojem posebnega akcijskega načrta doseči, da bodo učitelji mentorji postali kompetentni strokovnjaki za organizacijo mrež
  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  12. KAJ JE UVAJALNI PROGRAM ZA UČITELJE IN KAKO GA UPORABLJATI

  • Predstavitev programa

   1. Zgodovina programa (in pogled v prihodnost)  
   2. Glavni koncepti programa
   3. Struktura programa  
   • Predstavitev projekta LOOP kot celote, začetkov programa in prihodnjih korakov
   • Predstaviti uvajalni program za učitelje začetnike in z njim seznaniti mentorje z namenom zagotovitve uspešne uporabe programa
   • Zagotoviti, da učitelji mentorji razumejo TIP kot modularno, neobvezujočo in prilagodljivo zbirko orodij z gradivi, ki jih morajo prilagoditi sebi in svojim učiteljem mentorjem
  • Zadevni pdf si lahko prenesete tukaj:

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.